Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Magister

Wisuda Pascasarjana Periode I TA 2018/2019

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
1 16/403996/PSP/05669 Adejaya Muhammad Sujatra
2 13/357607/PSP/04906 Anton Setyo Pramono    
3 16/404008/PSP/05681 Asteria Viviet Nursihan
4 16/404013/PSP/05686 Dian Ratri
5 16/404014/PSP/05687 Dwi Ari Winanti
6 16/404016/PSP/05689 Dyan Rangga Adhi Nugraha
7 16/404026/PSP/05699 Katerina Bataha
8 16/404027/PSP/05700 Khaidir Ali
9 16/404034/PSP/05707 Nancy Melisa Onibala
10 16/404037/PSP/05710 Preistia
11 15/390371/PSP/05603 Raimidha Indriyati
12 15/392275/PSP/05648 Rinbi Prebiressi
13 16/404040/PSP/05713 Siti Aisyah
14 16/404041/PSP/05714 Siti Hajara
15 15/390378/PSP/05610 Susianah
16 16/404043/PSP/05716 Teguh Nugroho
17 15/392601/PSP/05658 Yusup Kondjol
Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional
18 16/405908/PSP/05925 Dyah Ayu Pitaloka
19 16/404060/PSP/05733 Dyazt Ayoe Septianingsih
20 16/406164/PSP/05928 Natalia de Vasconcelos
21 16/404073/PSP/05746 Nur Amaliah Mardianty Wasahua
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
22 16/404087/PSP/05760 Alfiananda Mega Putri Ardella
23 16/404088/PSP/05761 Ali Audah
24 16/404091/PSP/05764 Arwi Dian Pangesti
25 16/404093/PSP/05766 Atsarina Luthfiyyah
26 16/404101/PSP/05774 Ema Oktoviani Raharjo
27 16/404108/PSP/05781 Intan Anisa Tanskya Batubara
28 16/404109/PSP/05782 Kadek Yuni Pratiwi
29 16/404119/PSP/05792 Mudita Maidihani
30 16/404121/PSP/05794 Novinsky Pramesari Samianto
31 16/404129/PSP/05802 Raden Rara Vegasari Adya Ratna
32 16/404124/PSP/05797 Ratih Pandu Mustikasari
33 16/404125/PSP/05798 Revta Fariszy
34 16/404128/PSP/05801 Rr. Pramesthi Ratnaningtyas
35 16/404130/PSP/05803 Sekar Arum Nuswantari
36 16/404134/PSP/05807 Tiara Dwikasari
Program Studi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)
37 16/404141/PSP/05814 Anang Dwi Santoso
38 16/404142/PSP/05815 Anggita Hening Pradany
39 16/404143/PSP/05816 Annas Makruf Haifani Jumhan
40 15/388891/PSP/05496 Ardian Artha
41 16/404147/PSP/05820 Dhia Khalila Rinjany
42 16/404151/PSP/05824 Elfikananda Augustian
43 16/404154/PSP/05827 Hardian Wahyu Widianto
44 14/375761/PSP/05265 Indra Agung Hanifah
45 16/404156/PSP/05829 Intan Widuri
46 15/392664/PSP/05662 Noemio Pinto Guterres
47 15/392281/PSP/05654 Sumarni
48 16/404171/PSP/05844 Trilita Yanti
49 16/404172/PSP/05845 Ujang Fahmi
Program Studi Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
50 16/404182/PSP/05855 Ilfendri
51 16/404188/PSP/05861 Reiki Nauli Harahap
52 16/404189/PSP/05862 Rizal Nugraha    
53 15/388922/PSP/05527 Sugito Ady Prawira    
Program Studi Magister Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Politik)
54 16/404198/PSP/05871 Aan Rimawanto
55 16/404209/PSP/05882 Galuh Cahya Nusantara
56 16/404210/PSP/05883 Ivel Ashari
57 16/404211/PSP/05884 Kamrin Jama
58 16/404212/PSP/05885 Khoerul Anam
59 14/372493/PSP/05171 La Ode Muhammad Amin
60 16/404213/PSP/05886 Mahmuddin Sirait
61 16/404218/PSP/05891 Ramli Ramadhan
62 14/372016/PSP/05156 Sisrilnardi
63 16/405910/PSP/05927 Sri Zuliari
64 14/376379/PSP/05312 Sumarno
65 16/404224/PSP/05897 Yashinta Sastaviana Hikmania
66 16/404226/PSP/05899 Zainal Arifin
Program Studi Magister Sosiologi
67 16/404228/PSP/05901 Addin Kurnia Putri
68 16/404231/PSP/05904 Cut Rizka Al Usrah
69 14/371811/PSP/05135 Dwi Wiratmi
70 16/404232/PSP/05905 Edy Purwanto
71 14/370815/PSP/05073 Fariz Fachryan    
72 14/372231/PSP/05165 Fitri Nur Kumala Sari
73 16/404236/PSP/05909 Heidy Ressa Prabasumirat
74 16/404240/PSP/05913 Muhammad Alhada Fuadilah Habib
75 15/388974/PSP/05579 Nur Fath Juliana
76 16/404245/PSP/05918 Raymundus Lullus Rua Raki
77 14/370674/PSP/05068 Seto Watugunung Rokhmatulloh
78 16/404247/PSP/05920 Wahyu Adji Nugroho
79 16/404248/PSP/05921 Wahyu Triana Sari