Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Master

Wisuda Pascasarjana Periode IV TA 2016/2017

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
1 15/390358/PSP/05590 Achmat Rizqon
2 13/357494/PSP/04877 Ariyati
3 14/370940/PSP/05082 Asridiana
4 14/375780/PSP/05284 Bernadsaro Nazara
5 15/390363/PSP/05595 Dian Mutianingrum
6 13/359616/PSP/04959 Diana Rahmawati
7 15/390366/PSP/05598 Indra Musajaya
8 14/375785/PSP/05289 Kurnia Sari Dewi Wijayanti
9 14/371011/PSP/05090 Marthina Wanggai
10 14/371038/PSP/05093 Monica Irene Donatirin
11 15/388806/PSP/05411 Shafiera Amalia
12 15/388809/PSP/05414 Tri Anggraini
13 15/390379/PSP/05611 Zarah Ika Rahmawati
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
14 14/376976/PSP/05377 Aderito Frederico
15 14/376415/PSP/05348 Aghnaita Firdayanti
16 13/359585/PSP/04954 Ahmad Syifa' Rifa'i
17 14/370472/PSP/05019 Ayu Astari
18 15/390145/PSP/05589 Camilo Arostegui Bogantes
19 14/376975/PSP/05376 Carlos Alves Lopes
20 13/353557/PSP/04681 Dimas Aryo Wijanarko
21 14/370484/PSP/05026 Fajar Wahid Alim
22 15/388869/PSP/05474 Maria Oktaviani Idang Ngo
23 15/388873/PSP/05478 Neola Hestu Prayogo
24 13/352142/PSP/04656 Nurshinta Anggia Anggraeni
25 13/359621/PSP/04960 Nurzakia Nasution
26 14/376430/PSP/05363 Riskey Oktavian
27 15/388884/PSP/05489 Sirwan Yazid Bustami
Program Studi Ilmu Komunikasi
28 15/388822/PSP/05427 Aqida Nuril Salma
29 14/376391/PSP/05324 Ardista Khairina
30 15/388825/PSP/05430 Asmaul Husna
31 11/321664/PSP/04077 Christa Dewi Ametha Sembiring    
32 12/338993/PSP/04367 Debby Eka Sampitri    
33 15/388827/PSP/05432 Desi Maulida
34 14/375774/PSP/05278 Dyna Fajarwati
35 14/376394/PSP/05327 Fitrian Sakinah
36 12/340189/PSP/04469 Hilaria Dwi Desuari    
37 15/388836/PSP/05441 Intan Kurnia Syaputri
38 15/388846/PSP/05451 Patrisia Amanda Pascarina
39 13/355991/PSP/04823 Sri Sugianti
40 14/376404/PSP/05337 Stefana Suryani Ginting
41 15/388850/PSP/05455 Uswatun Nisa
42 15/388852/PSP/05457 Wininda Qusnul Khotimah
43 14/376408/PSP/05341 Yusup Bangkit Sanjaya
44 12/339156/PSP/04376 Zulkifly Yamin    
Program Studi Ilmu Politik (Sekarang Politik dan Pemerintahan)
45 07/260165/PSP/03108 M. Nurul Amin    
46 08/276995/PSP/03482 Sabirin
Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik
47 15/388903/PSP/05508 Nanik Lestari
Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
48 14/376383/PSP/05316 Annisa Rizqa Alamri
49 14/375770/PSP/05274 Mufti Nafi'atut Darajat
50 13/358483/PSP/04913 Okiviana
51 14/376388/PSP/05321 Tsalatsa Nirmala Dewi
52 14/375771/PSP/05275 Zaenudin Amrulloh
Program Studi Politik dan Pemerintahan
53 12/338491/PSP/04354 Abdul Hayyi Nukman
54 08/276476/PSP/03451 Dati Fatimah    
55 12/342661/PSP/04629 Hanifah    
56 13/359427/PSP/04926 Nensi Ratana
57 14/371876/PSP/05141 Reza Fahmi
58 11/321946/PSP/04105 Viata Anikawati    
59 11/321899/PSP/04097 Wasingatu Zakiyah
60 15/388956/PSP/05561 Zulfa Harirah MS
Program Studi Sosiologi
61 14/372786/PSP/05190 Edi Tohar
62 09/293879/PSP/03807 Eduard Lemauk    
63 12/338155/PSP/04340 Hendra
64 15/388970/PSP/05575 Muhammad Ashabul Kahfi
65 15/388979/PSP/05584 Yuliana
66 15/388980/PSP/05585 Yustika Irfani Lindawati