Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Magister

Wisuda Pascasarjana Periode III TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
1 16/403997/PSP/05670 Afini Mahabas
2 16/404010/PSP/05683 Christina Visitasi Rossemari
3 15/392270/PSP/05643 Haricha Dwi Randa
4 15/388788/PSP/05393 Heri Kusmanta
5 16/404023/PSP/05696 Ida Fitriyati
6 16/404031/PSP/05704 Madigus Endriyanto
7 14/375786/PSP/05290 Nazli Angkotasan    
8 14/371088/PSP/05111 Pamuji Raharjo
9 15/392274/PSP/05647 Purwanto
10 15/390372/PSP/05604 Rifai Adi Hartanto
11 16/404039/PSP/05712 Roossy Budiawan
12 14/370942/PSP/05083 Sugiyanto
13 15/388811/PSP/05416 Wawan Mulyawan
14 16/404044/PSP/05717 Wiweka Hesti Rahadi
15 16/404046/PSP/05719 Yendy Ulpha Gumilang
16 13/359491/PSP/04936 Zulmi Fajar Rukhmana    
Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional
17 16/404048/PSP/05721 Afni Regita Cahyani
18 16/404057/PSP/05730 Aldilla Dhika Velarasi
19 16/404051/PSP/05724 Arif Wicaksa
20 16/404052/PSP/05725 Ariski Aznor
21 14/370480/PSP/05024 Arofah Minasari
22 14/372049/PSP/05160 Gusti Patading
23 16/404063/PSP/05736 Ila Dwi Pratiwi Lestari
24 14/371444/PSP/05118 Linggar Dwi Addieningtyas
25 16/404065/PSP/05738 Lisa Andriani
26 16/404066/PSP/05739 Lucitania Rizky
27 16/404068/PSP/05741 Masitoh Nur Rohma
28 16/404069/PSP/05742 Miftah Farid
29 16/404070/PSP/05743 Mirah Satria Alamsyah
30 16/404071/PSP/05744 Muhammad Faizal Alfian
31 16/404072/PSP/05745 Nadia Humaira Aviantari
32 16/404074/PSP/05747 Nur Dina Camelia
33 16/404077/PSP/05750 Rahmat Syahid Suraya
34 14/370476/PSP/05022 Raizsa An-nur
35 16/404078/PSP/05751 Riska Luneto
36 15/388882/PSP/05487 Shelly Alida
37 14/370501/PSP/05031 Sri Eli Rahmawati    
38 16/404081/PSP/05754 Sri Rejeki Yunastuti
39 16/404084/PSP/05757 Thaibatul Aini
40 16/404085/PSP/05758 Yanita Pricilia Yani
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
41 14/375773/PSP/05277 AB Sarca Putera
42 16/404089/PSP/05762 Ananda Dwitha Yuniar
43 14/372752/PSP/05179 Damar Sari Wulan
44 12/338993/PSP/04367 Debby Eka Sampitri
45 14/376750/PSP/05375 Dias Prastiwi Kusumastuti
46 15/388830/PSP/05435 Feronika
47 14/372312/PSP/05166 Haryo Hadisaputro
48 12/340189/PSP/04469 Hilaria Dwi Desuari
49 15/388837/PSP/05442 Iva Fikrani Deslia
50 14/376398/PSP/05331 Kukuh Pribadi
51 16/404116/PSP/05789 Mellysa Widyastuti
52 14/372918/PSP/05224 Nurfian Yudhistira
53 14/376401/PSP/05334 Putri Ayu Hidayatur Rafiqoh
54 14/372888/PSP/05216 Reza Akhmad Syafi`i
55 14/376403/PSP/05336 Rizki Rianti Yuliana Kusumastuti
56 15/390387/PSP/05619 Rizky Afiati
57 15/390388/PSP/05620 Shobar Yuni Rachmawati
58 15/390389/PSP/05621 Sofia Nur Yulida Furi
59 12/342302/PSP/04590 Zoel Arief Iskandar
60 12/339156/PSP/04376 Zulkifly Yamin
Program Studi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)
61 15/388890/PSP/05495 Amrih Setyo Raharjo
62 15/388893/PSP/05498 Danan Adi Perkasa
63 13/360093/PSP/05011 Happy Susanto
64 15/388904/PSP/05509 Noorqa Zanial Azizah
65 13/354897/PSP/04723 R. Lucky Nurhadi Kurniawan
Program Studi Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
66 16/404178/PSP/05851 Beti Nur Hayati
67 14/373087/PSP/05243 Fonda Amelia Sarah
68 16/404181/PSP/05854 Fronner Marudut Daud Simanjuntak
69 15/388916/PSP/05521 Istato Hudayana
70 15/388917/PSP/05522 Maya Meilan Falah
71 14/373249/PSP/05253 Nurwantini
72 15/388920/PSP/05525 Safrida
73 16/404192/PSP/05865 Siti Hazar Sitorus
74 15/388921/PSP/05526 Siti Imroatus Solekhah
75 15/388924/PSP/05529 Yolanda Fajar Nurmanto
76 14/373072/PSP/05240 Yuni Astuti
Program Studi Magister Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Politik)
77 15/388927/PSP/05532 Amrin Wou
78 15/390402/PSP/05634 Hikmawan Syahputra
79 13/359660/PSP/04964 Isnenningtyas Yulianti
80 16/404214/PSP/05887 Mardiana
81 15/388945/PSP/05550 Rijalul Fikri
82 15/388948/PSP/05553 Subhan Purno Aji
83 15/392719/PSP/05668 Suharsono
84 15/388951/PSP/05556 Wahyu Kartiko Utami
85 15/388955/PSP/05560 Yuseptia Angretnowati
Program Studi Magister Sosiologi
86 14/371579/PSP/05121 Bergita Paskalina Pricelia Lejo
87 14/370815/PSP/05073 Fariz Fachryan    
88 13/357562/PSP/04880 Made Diah Pitaloka Negara Puteri
89 14/371751/PSP/05128 Maryono
90 15/388976/PSP/05581 Siti Solekhah