Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Magister

Wisuda Pascasarjana Periode IV TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
1 14/370999/PSP/05086 Achmad Fuad
2 15/392266/PSP/05639 Ahmad Putra Utama
3 14/375778/PSP/05282 Ailan Goraahe
4 15/388784/PSP/05389 Akhsanul Khalis
5 15/392267/PSP/05640 Berlian Tyasotyaningarum
6 16/404009/PSP/05682 Brahmanti Maulana Abadi
7 16/404015/PSP/05688 Dwijo Apriliyanto
8 16/404029/PSP/05702 Kurniasih
9 15/392271/PSP/05644 Marvy Ferdian Agusta Sahay
10 14/375786/PSP/05290 Nazli Angkotasan
11 16/404036/PSP/05709 Pipit Tyas Ratna Puspita
12 15/392273/PSP/05646 Prengki Triga Anja Kesuma
13 15/388802/PSP/05407 R. Ajeng Dini Putri K.
14 16/404042/PSP/05715 Tampi Pulung Putri
15 16/404045/PSP/05718 Wuri Widayati
16 16/404047/PSP/05720 Yusria Kusumasari
17 15/388814/PSP/05419 Zoraya Alfathin Rangkuti
18 13/359491/PSP/04936 Zulmi Fajar Rukhmana
Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional
19 16/404049/PSP/05722 Anjani Tri Fatharini
20 15/388858/PSP/05463 Eri Dwi Cahyaningsih
21 16/404062/PSP/05735 Fitria Ruthi Maharani
22 16/404064/PSP/05737 Indra Wijayanto Nur Atmojo
23 16/404079/PSP/05752 S. Saraswathi
24 16/404080/PSP/05753 Sannya Pestari Dewi
25 14/370501/PSP/05031 Sri Eli Rahmawati
26 16/404083/PSP/05756 Syukron Baharis
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
27 16/404086/PSP/05759 Agatha Winda Setyarinata
28 14/376389/PSP/05322 Alvan Arya Novriartra
29 16/404094/PSP/05767 Awanis Akalili
30 16/404096/PSP/05769 Cakra Virajati
31 16/404097/PSP/05770 Cornelia Claudia Doa
32 16/404100/PSP/05773 Ekky Hessia Putri
33 16/404102/PSP/05775 Emanuela Agra Sarika Kurnia Dewi
34 15/388829/PSP/05434 Farida Yulistiana
35 16/404104/PSP/05777 Fitri Hartati
36 15/388840/PSP/05445 Kun Sila Ananda
37 16/404110/PSP/05783 Lany Erinda Ramdhani
38 16/404114/PSP/05787 Maulana Noriandita
39 16/404117/PSP/05790 Mesti Woro Mahatmi
40 15/390384/PSP/05616 Mila Savitri
41 15/390386/PSP/05618 Retno Vinandaru Wati
42 16/404127/PSP/05800 Rizky Santiari Setyowati
43 16/404131/PSP/05804 Sekar Putri
44 16/404133/PSP/05806 Syahyuni Srimayasandy
45 16/404137/PSP/05810 Yudha Panjiwijaya
46 16/404138/PSP/05811 Yustin Cristin Tandung
Program Studi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)
47 15/388887/PSP/05492 Adi Tri Wibowo
48 15/388888/PSP/05493 Agung Bahruddin Cahyanto
49 16/404140/PSP/05813 Agung Wicaksono
50 16/404145/PSP/05818 Budi Sugandha Nazam
51 15/388894/PSP/05499 Dea Karya Adyani
52 16/404149/PSP/05822 Eki Nia Fentika
53 15/388902/PSP/05507 Michael Sandro Manik
54 16/404159/PSP/05832 Muhammad Nur Abrar
55 15/392281/PSP/05654 Sumarni    
56 15/388908/PSP/05513 Wa Ode Dian Afriana
Program Studi Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
57 16/404175/PSP/05848 Al Hafidh
58 14/375767/PSP/05271 Anindya Widita
59 16/404182/PSP/05855 Ilfendri    
60 16/404185/PSP/05858 Marini Kristina Situmeang
61 16/404187/PSP/05860 Nurin Anisa
62 16/404196/PSP/05869 Yudith Ramaniya Subando
Program Studi Magister Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Politik)
63 16/404197/PSP/05870 Achmad Mauludini
64 15/392714/PSP/05663 Fikri Disyacitta
65 14/372078/PSP/05162 Harsen Roy Tampomuri
66 15/388939/PSP/05544 Leonard Rinaldy Mahakam Putra Ginting
67 15/388940/PSP/05545 Marcelino Solissa
68 16/404219/PSP/05892 Reyta Warastuti
Program Studi Magister Sosiologi
69 13/356744/PSP/04838 Andhita Risko Faristiana
70 13/355625/PSP/04761 Anton Budi Prasetyo
71 14/370815/PSP/05073 Fariz Fachryan    
72 15/388964/PSP/05569 I Putu Suadityawan
73 16/404237/PSP/05910 Juli Natalia Silalahi
74 16/404242/PSP/05915 Mahyuddin
75 16/404243/PSP/05916 Michael Jeffri Sinabutar