Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Master

Wisuda Pascasarjana Periode I TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
1 14/371057/PSP/05103 Adninda Gustia Putri    
2 15/388783/PSP/05388 Adrian Fetriskha    
3 15/388789/PSP/05394 Ika Puji Astuti    
4 14/375783/PSP/05287 Isanugraha    
5 15/388791/PSP/05396 Kiki Yanita Budi Utama    
6 15/388793/PSP/05398 Maratun Saadah    
7 15/388794/PSP/05399 Mardiono    
8 15/388795/PSP/05400 Mira Janu Yustisi    
9 14/370926/PSP/05048 Muhammad Farrokhan    
10 14/375786/PSP/05290 Nazli Angkotasan    
11 15/388800/PSP/05405 Parsaoran Rumapea    
12 14/376412/PSP/05345 Retno Dwi Kusumaningrum    
13 14/371006/PSP/05089 Ria Renata    
14 15/390373/PSP/05605 Ronna Martina Tambun    
15 15/388805/PSP/05410 Sepjan Rita Ira N    
16 14/376413/PSP/05346 Sri Hartina Wahyuningsih    
17 15/388811/PSP/05416 Wawan Mulyawan    
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
18 15/388875/PSP/05480 Nur Rachmawati Sugiana  
Program Studi Ilmu Komunikasi
19 15/388816/PSP/05421 Adhe Nurcahyarini  
20 15/388817/PSP/05422 Agatha Idriani Pratiwinegara  
21 14/376390/PSP/05323 Andri Mulyoprastyo  
22 15/388823/PSP/05428 Arif Rahman  
23 13/359748/PSP/04975 Arifah    
24 15/388824/PSP/05429 Ashlikhatul Fuaddah  
25 14/372841/PSP/05206 Chici Permatasari Baan  
26 11/321664/PSP/04077 Christa Dewi Ametha Sembiring    
27 13/355822/PSP/04799 Condrodewi Puspitasari  
28 12/338993/PSP/04367 Debby Eka Sampitri    
29 14/372770/PSP/05184 Dina Fitrianty  
30 14/376393/PSP/05326 Dwi Susanti    
31 15/388828/PSP/05433 Eva Ulviati  
32 13/355869/PSP/04811 Fikriana Mahar Rizqi    
33 15/388832/PSP/05437 Francisco Dimas Hadhy Murti  
34 15/388834/PSP/05439 Hanifah Rizky Apriliani  
35 14/376395/PSP/05328 Hannum Masayu R    
36 14/376396/PSP/05329 Heny Triyaningsih    
37 12/340189/PSP/04469 Hilaria Dwi Desuari    
38 15/388835/PSP/05440 Iffa Masithah Y    
39 15/388838/PSP/05443 Jusuf Ariz Wahyuono    
40 12/342575/PSP/04614 Kadek Ari Pindiana  
41 13/355760/PSP/04779 Kadek Kiki Astria    
42 15/388839/PSP/05444 Kalih Tasya Larasati  
43 13/353151/PSP/04679 Ken Ratri Tanjungsar    
44 15/388841/PSP/05446 Lidya Ivana Rawung    
45 15/388842/PSP/05447 Lintang Muliawanti  
46 15/388843/PSP/05448 Mario Yohanes Paulus Riberu  
47 14/376399/PSP/05332 Marlyani Purbayanti    
48 14/376612/PSP/05374 Muhamad Hasan Basori  
49 15/388844/PSP/05449 Novita Ika Purnama Sari  
50 15/390385/PSP/05617 Patricius Leo Tandiari  
51 14/376400/PSP/05333 Primadita Rahma Ekida  
52 13/359417/PSP/04923 R. Ismira Febrina    
53 13/359558/PSP/04952 Rafles Abdi Kusuma    
54 14/375776/PSP/05280 Rahadiyan Perestroika    
55 14/376402/PSP/05335 Rahmah Attaymini    
56 15/388847/PSP/05452 Rico Ibrahim  
57 13/355738/PSP/04774 Riski Damastuti    
58 15/390390/PSP/05622 Suyono  
59 15/388851/PSP/05456 Uun Auliaus Sakinah    
60 15/390391/PSP/05623 Vika Aprilia  
61 15/390392/PSP/05624 Wahyu Pratiwi  
62 14/376407/PSP/05340 Yan Shifa Novia Sp    
63 12/339156/PSP/04376 Zulkifly Yamin    
Program Studi Ilmu Politik (Sekarang Politik dan Pemerintahan)
64 07/260165/PSP/03108 M. Nurul Amin    
Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik
65 15/388889/PSP/05494 Aisyah Maulida  
66 14/376365/PSP/05298 Delfi    
67 15/388897/PSP/05502 Ihsan Rahmat    
68 15/388899/PSP/05504 Ika Ratna Sari    
69 15/391274/PSP/05636 Lee Suk Kyung  
70 14/372862/PSP/05211 Noor Anggorowati  
71 15/388905/PSP/05510 Oswaldus R. Rabu    
72 14/376367/PSP/05300 Suryadi S. Abdullah    
Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
73 15/388909/PSP/05514 A. Ismail Lukman  
74 15/388910/PSP/05515 Agus Purwanto    
75 13/357527/PSP/04878 Erik Widyanto  
76 14/375768/PSP/05272 Ginanjar Prastyanto  
77 14/372923/PSP/05226 Husnawati Djabbar  
78 14/376386/PSP/05319 Noor Fitriani Puspitasari  
79 15/388914/PSP/05519 Sinta Fitriani  
80 14/373013/PSP/05235 Suparlan  
81 14/373144/PSP/05246 Tyas Ayu Wibawati    
Program Studi Politik dan Pemerintahan
82 15/388927/PSP/05532 Amrin Wou    
83 15/388929/PSP/05534 Anisa Rahmawati  
84 08/276476/PSP/03451 Dati Fatimah    
85 12/342661/PSP/04629 Hanifah    
86 15/388936/PSP/05541 Iradhad Taqwa Sihidi    
87 12/339085/PSP/04373 M.nur Rofiq Addian S    
88 15/388947/PSP/05552 Slamet Raharjo  
89 14/376378/PSP/05311 Sopyan Resmana Adiarsa    
90 12/342213/PSP/04544 Ukik Sheli Arsani    
91 11/321946/PSP/04105 Viata Anikawati    
92 15/388950/PSP/05555 Wahdi Hafizy    
93 14/375765/PSP/05269 Wais Alqarni    
94 15/388953/PSP/05558 Yenita Rahmah D    
95 15/388954/PSP/05559 Yudi Rolies Priyadi  
Program Studi Sosiologi
96 15/388957/PSP/05562 Achmad Buchory    
97 14/371750/PSP/05127 Asti Utami    
98 14/371764/PSP/05131 Azhari Evendi    
99 09/293879/PSP/03807 Eduard Lemauk    
100 15/388963/PSP/05568 I Gst. Ngr. Agung Krisna Aditya    
101 15/388966/PSP/05571 Joko Arizal  
102 15/388977/PSP/05582 Theofilus Apolinaris Suryadinata    
103 15/388978/PSP/05583 Venansius Haryanto