Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana dan Diploma Periode II TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Higiene Gigi
1 12/336303/KG/09320 Amelia Rosyida
2 12/328816/KG/09116 Chatarina Indah Puranti
3 13/349892/KG/09589 Ginting Widodo
4 13/352632/KG/09603 Karina Ulfa Eka Yanti
5 13/347794/KG/09518 Kurniawan Saputra
6 13/352744/KG/09625 Leni Indah Sari
7 12/328868/KG/09159 Plati Laras Makarti
8 12/335508/KG/09268 Puput Retno Palupi
9 13/347980/KG/09538 Trie Wardhani
10 13/347786/KG/09511 Zahida Shinta Lutfana G
Program Studi Kedokteran Gigi
11 14/362564/KG/09866 Ainul Khusna
12 14/369138/KG/10009 Albert Sandjaya Putra
13 14/362496/KG/09839 Angelica Dian Mita
14 14/362547/KG/09850 Arum Trisnaningtyas Sugiyanto Putri
15 12/335546/KG/09284 Audina Mutiara Adisty
16 14/369153/KG/10012 Aulia Ayub
17 14/362589/KG/09889 Caroline Manuela Hartanto
18 14/369097/KG/09998 Chintia Arifa Priyanti
19 14/367008/KG/09936 Citra Ayu Widowati
20 14/362554/KG/09856 Delia Nigrahaning Rasti
21 14/362559/KG/09861 Faiz Rahma Mumpuni
22 14/362506/KG/09844 Fun Nagede Adinsyah
23 14/362569/KG/09871 Isnaeni Sal Mah Hayuti
24 14/362587/KG/09887 Krisna Devara Pramuditya
25 14/362560/KG/09862 Millatina Eva Fitria
26 13/352694/KG/09612 Muhammad Rezky Soleh    
27 13/352694/KG/09612 Muhammad Rezky Solehin
28 14/362582/KG/09883 Nadya Kurnia Putri
29 12/328917/KG/09203 Nover Sri Wahyu
30 11/324411/KG/08998 Nur Aainaa Aqila Bt Khairuddin    
31 13/352931/KG/09642 Nur Annisa Cahyani
32 10/305500/KG/08784 Nurul Fithria Hardiyana
33 14/366998/KG/09934 Presty Dwi Fitriani
34 12/328870/KG/09160 Rona Tirtaardi Dewi
35 14/369120/KG/10002 Ryadhiljannah
36 13/355848/KG/09653 Sivarubini A/P Renganathan
37 13/349804/KG/09567 Vania Ika Septiana