Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana/Diploma Periode IV TA 2016/2017

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Pendidikan Kedokteran Hewan
1 14/373747/KH/08243 Achmad Septian Eka Pramudita  
2 12/329627/KH/07368 Ade Tama Nugraha Rachman    
3 14/373778/KH/08245 Adhit Dwi Oktawan  
4 13/347266/KH/07723 Adhiva Shella Kurniasari  
5 13/355885/KH/07849 Adiba binti Abdul Rahman  
6 13/347353/KH/07753 Adisa Prayoga    
7 13/347213/KH/07704 Aditya Putra Pamungkas  
8 13/347287/KH/07733 Agata Bella Lakshmita  
9 13/352365/KH/07828 Agatha Rosa Pangestuningtyas  
10 13/352378/KH/07834 Akbar Padmanaba  
11 13/347214/KH/07705 Akmal Jauhari  
12 13/349502/KH/07783 Alfian Herdi Feisal    
13 13/352376/KH/07832 Alice Aldora  
14 13/347239/KH/07709 Amanda Tri Utami Permatasari  
15 13/347436/KH/07760 Ammalia Yusnita    
16 13/347273/KH/07727 Anak Agung Ayu Kartika Dhyani Tantri  
17 13/349480/KH/07776 Anastasya Rana Putri  
18 13/352399/KH/07837 ANDIANSI RAHMA SUSILA PUTRI    
19 13/347387/KH/07758 Andreas Brampambuka Surya  
20 13/352375/KH/07831 Andris Wulandhari    
21 13/349524/KH/07793 Angga Dewanto  
22 13/347310/KH/07742 Anisah  
23 13/347089/KH/07686 Anisah Nur Fitriana  
24 13/349469/KH/07774 Anna Nurhalimah  
25 13/347202/KH/07700 Annisa Devi Rachmawati  
26 13/349536/KH/07796 Annisaa' Lu'lu Nur'aini  
27 14/373787/KH/08247 Any Safitri    
28 13/347021/KH/07675 April Lina  
29 13/351512/KH/07819 Ardian Faiz Hafidh    
30 13/352250/KH/07825 Ari Iswandari  
31 13/349530/KH/07794 Armanda Dwi Prayugo  
32 13/349456/KH/07770 Aticlara Marsita  
33 13/347257/KH/07719 Avillia Rachmawati Kusumawardhana Saputri  
34 13/347250/KH/07714 Beatrix Hastuti Ambar Arumsari  
35 13/347349/KH//07752 Bernadetha Mega Purnama Putri  
36 13/347337/KH/07747 Bintang Dipranatal  
37 13/352374/KH/07830 Brian Wicaksono  
38 13/355877/KH/07848 Carol Yap Carl Rock  
39 13/347044/KH/07677 Chairiza Dewi Nurdhiny  
40 13/355912/KH/07855 Cheng , Ern Wei    
41 13/355862/KH/07847 Choong Choi Yan  
42 13/349477/KH/07775 Cindy Tjio Setiadijaya    
43 13/347391/KH/07759 Dema Tiara  
44 14/373837/KH/08251 Deqi A Efkando    
45 13/347233/KH/07708 Desiana Kusuma Wardani  
46 13/352410/KH/07841 Desriza Alhidayany    
47 14/373683/KH/08238 Dewi Rahmawati  
48 13/349516/KH/07790 Dewi Virgiati  
49 13/347253/KH/07717 Diah Nurulita  
50 13/347207/KH/07702 Dian Amalia    
51 13/352391/KH/07836 Dian Indriati  
52 13/349506/KH/07784 Dian Pertiwi Sakti  
53 13/349757/KH/07815 Dimas Kurnia Prayoga  
54 13/347078/KH/07680 Dody Adi Nugroho  
55 13/347076/KH/07679 Dwi Aprilianti Nur Utami  
56 13/347198/KH/07698 Elsa Dinah  
57 13/352334/KH/07826 Emma Fajrianti Rumkhasanah  
58 14/373670/KH/08236 Endah Purwati  
59 13/347258/KH/07720 Endang Ayu Lestari Mesawole  
60 13/349597/KH/07804 Fadhilla Arundina Minerva Sanyoto  
61 12/334024/KH/07460 Fadhli Nanda Putra  
62 13/349450/KH/07767 Faizal Dian Pradana  
63 13/349542/KH/07799 Fajar Dwi Prasojo  
64 13/352413/KH/07842 Farah Fauziyyah  
65 12/340941/KH/07529 Farih Fauzi  
66 13/349482/KH/07778 Faturrahman Giri Prakoso  
67 13/349510/KH/KH/07787 Febriyanto Hermawan    
68 13/349447/KH/07766 Febry Zainal Abidin  
69 14/373677/KH/08237 Fera Dwi Aryanti  
70 13/347088/KH/07685 Fransiscus Xaverius Agusyudanto Rogan  
71 13/347292/KH/07735 Gabriella Rosita Dei  
72 13/347283/KH/07732 Garini Purwara Santi  
73 14/373705/KH/08240 Giovani Meyrza Oka Putra Caesar  
74 13/349458/KH/07771 Handi Putra Usman  
75 13/349481/KH/07777 Happy Nanda Larasati  
76 13/347057/KH/07678 Herwidananto Suryo Satrio  
77 13/347271/KH/07726 Ika Nindya Irianti  
78 13/352417/KH/07844 Indah Putri Lestari  
79 13/349461/KH/07773 Iqbal Fathurahman  
80 13/349494/KH/07782 Istiana Nur Vidayanti  
81 13/352415/KH/07843 Johan Dwi Pranata  
82 13/352031/KH/07822 Karlina Dwi Hapsari    
83 13/347247/KH/07711 Kharisma Dewi  
84 13/347080/KH/07681 Kharisma Mutiara Insani  
85 13/347227/KH/07707 Leo Armanda Darmawan  
86 13/347341/KH/07749 Lisa Ayuastari  
87 13/355898/KH/07852 Low Kar Yee    
88 13/347343/KH/07751 Luciana Putri Felice  
89 13/349489/KH/07780 M Adryan Arrizalul Haq    
90 13/352205/KH/07823 Mahadika Rendyanto N    
91 13/347195/KH/07696 Makruf Arif  
92 13/347197/KH/07697 Mario Afra Gracia Kristiano Tanesib  
93 13/347155/KH/07690 Maulana Supama Putra  
94 13/347172/KH/07693 Maulidina Ahmadi  
95 14/373692/KH/08239 Megaria Ardiani  
96 13/347251/KH/07715 Meita Rismayawati  
97 13/347100/KH/07688 Meland Merrysabel    
98 13/349541/KH/07798 Migi Herdinta  
99 13/347193/KH/07695 Mita Fitria Rizqiana  
100 13/347317/KH/07744 Muhamad Lutfi Akbar  
101 13/347380/KH/07757 Muhammad Abduh Ardyansyah  
102 13/347449/KH/07761 Muhammad Kholish Naf'an  
103 13/347083/KH/07684 Muhammad Luthfi Haidar  
104 13/347281/KH/07730 Muhammad Najib Nasaqi  
105 13/347453/KH/07762 Muhammad Nur Faiz Mahfudz    
106 13/347091/KH/07687 Nadia Anggita Kartikasari  
107 13/347199/KH/07699 Namira Imas Pengeti  
108 13/347211/KH/07703 Nanda Yusuf Dwi Panuntun    
109 13/347133/KH/07689 Ni Made Ayudita Arjani Laksmi Wedayanti  
110 14/373651/KH/08234 Nimas Hapsari  
111 13/347249/KH/07713 Nirvana Trisa Arini    
112 13/347248/KH/07712 Noorlita Afit  
113 13/347342/KH/07750 Novita Tangtobing Tjoa  
114 13/349517/KH/07791 Novizta Anizatul Ulfa  
115 13/347276/KH/07729 Nur Indah Kumalaratri  
116 12/329568/KH/07329 Nur Isni Wati Ar Tokan    
117 13/352407/KH/07839 Nurul Fatimah  
118 13/347300/KH/07737 Okie Alfiandari Yahya  
119 13/347275/KH/07728 Patricia Paskalia Maharani Bakti Putranti  
120 14/373765/KH/08244 Pradani Alfi Fatmala  
121 13/347297/KH/07736 Prayitno  
122 13/347158/KH/07691 Prigel Ayuning Sukmawati  
123 13/347282/KH/07731 Raditya Pramono Handoko  
124 13/349519/KH/07792 Rathi Paramastri  
125 13/351965/KH/07821 Ratna Nur Hayati  
126 14/373798/KH/08249 Renny Septi Hendartuti  
127 13/347041/KH/07676 Reynaldo Kasenda  
128 13/349605/KH/07805 Rezta Puspitasari Tri Ash Haabul Islam  
129 13/347270/KH/07725 Rian Maulana    
130 13/349537/KH/07797 Ridhani Fauzia  
131 13/349582/KH/07803 Rifia Tiara Fani    
132 13/351958/KH/07820 Rima Rismayanti  
133 13/347329/KH/07746 Rizki Ariesta Trianaputri    
134 14/373804/KH/08250 Rizqi Rahma Nurzeha    
135 14/373732/KH/08241 Rurin Okta Zuana  
136 14/373796/KH/08248 Ruth Elok Cyntiara  
137 14/373665/KH/08235 Sarah Nuraida Setya Putri  
138 13/347377/KH/07756 Satria Nugraha Purna Widyatama  
139 13/347255/KH/07718 Septina Ayu Hapsari  
140 13/349627/KH/07810 Septyan Dwi Purnama    
141 13/347339/KH/07748 Shabrina Riztia Kusumastuti  
142 13/347269/KH/07724 Sherwin Pical  
143 13/347307/KH/07741 Shinda Zhafarina Yofi    
144 13/349512/KH/07788 Siti Aminah  
145 13/347242/KH/07710 Siti Maryamah    
146 13/347303/KH/07739 Siti Nur Dwi Utami  
147 13/347288/KH/07734 Sri Widowati Anjarsari  
148 13/347082/KH/07683 Suci Rahmadani  
149 14/373746/KH/08242 Sumbodo    
150 13/347262/KH/07721 Tamara Novita  
151 13/355907/KH/07853 Tan, Yun Ru    
152 13/352248/KH/07824 Tara Anggita Rahmadani  
153 13/349653/KH/07812 Tessa Wemona Giandra    
154 13/347306/KH/07740 Tiara Ratri Suryani  
155 13/347217/KH/07706 Veronica Sawitri Dyah Larasati  
156 13/349454/KH/07768 Visa    
157 13/349610/KH/07806 Wahyu Ihsan Siregar    
158 13/347301/KH/07738 Wahyu Pertiwi  
159 13/347324/KH/07745 Wan Syarifah Faizah  
160 13/355908/KH/07854 Wei Leng, Tai    
161 13/347181/KH/07694 Windi Maharani  
162 13/349094/KH/07764 Winoto Angkasa    
163 14/373786/KH/08246 Wirdatul Jannah  
164 13/349622/KH/07808 Wisnu Lunardi