Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana dan Diploma Periode IV TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Akuntansi
1 14/363311/EK/19862 Ade Rizqi Wulandari
2 14/367692/EK/20093 Alifian Akhsan Afif
3 13/347611/EK/19404 Ambu Makaborang
4 13/349897/EK/19555 Andita Suri Aristiyani
5 13/349655/EK/19543 Annisa Dyara Dectarani    
6 14/363190/EK/19820 Annisa Rizkiani
7 14/367810/EK/20108 Anro Ongat Yovalti
8 13/350011/EK/19561 Armandyasika Wieryadi Jaya P.
9 13/349478/EK/19521 Azmi Mardiansyah
10 14/367184/EK/20070 Bayu Setyawan Suprayogi
11 13/347661/EK/19426 Bella Indah Permatasari
12 13/350333/EK/19595 Chintya Putri Zefanya Manurung
13 13/344161/EK/19257 Daniyyah Damar Fitriyanti
14 14/363168/EK/19806 Dian Agustina
15 14/363197/EK/19827 Dita Yunia Ningsih
16 13/349614/EK/19538 Dormina Bethesda Lusiana Hutasoit
17 13/348889/EK/19514 Dyah Ayu Rahmawati
18 14/365437/EK/19944 Emeralda Puspa Kalyana
19 13/352344/EK/19600 Fadel Abdillah
20 14/367177/EK/20067 Fauzan Alfiansyah Hasibuan
21 12/336045/EK/19174 Ganesha Indrapraja
22 14/365463/EK/19969 Hasna Raihanah
23 14/361168/EK/19696 Imanda Mulia Rahman
24 14/365420/EK/19927 Isni Shabrina
25 13/344141/EK/19245 Kamilia Arnanda
26 14/363296/EK/19856 Kevin Arvygian Wirama
27 14/367198/EK/20072 Khoirun Nisak
28 14/363163/EK/19801 Mahsa Edgina Intan Ersifa
29 14/363165/EK/19803 Maria Angelina
30 14/367871/EK/20109 Mohamad Kevin Yuanda
31 14/363280/EK/19850 Nur Hayatiningsih
32 14/363295/EK/19855 Nurma Nindya Sari
33 14/363164/EK/19802 Priscillia Thalia
34 12/328439/EK/18761 Raditya Mahendrajaya
35 13/344179/EK/19267 Riana Dhiah P. Ananto
36 12/336043/EK/19172 Ridwan Pranoto Adi
37 14/367167/EK/20066 S. Risang Bijaknarpati
38 14/363252/EK/19840 Sofi Nabila
39 09/288628/EK/17673 Stefanus Teguh
40 14/363331/EK/19866 Tika Nilamsari
41 14/363253/EK/19841 Tyas Hayuwati
42 14/363222/EK/19832 Winda Aviany Anindya
Program Studi Ilmu Ekonomi
43 14/363421/EK/19872 Annisa Cahyaningsih
44 14/363669/EK/19889 Atyucca Sofia Maitrinia
45 14/363803/EK/19913 Cyntia Dewi
46 14/363726/EK/19895 Erina Kartika Prastiwi
47 13/346409/EK/19284 Fulki Anwar
48 14/365826/EK/19987 Gafran Zikri Adelsya
49 14/363774/EK/19910 Gholib Tamam Fauzi
50 14/365882/EK/19992 Hanefi Nur Isnaini
51 14/359234/EK/19644 Irsyad Rafianda
52 10/297315/EK/17936 Jaryanto
53 14/365440/EK/19947 Mahendra Pradipto Nugroho
54 13/346589/EK/19340 Maliani Ferketsi Astobe
55 14/361206/EK/19724 Muhammad Ghazi
56 14/363822/EK/19915 Nadya Ahda
57 13/346766/EK/19367 Naulah
58 14/363715/EK/19894 Nazala Syahru Rachmawati
59 14/365825/EK/19986 Nessie Sabrina
60 10/301577/EK/18070 R. Arif Radityo
61 14/369253/EK/20122 Syailindri Juniansyah
62 14/369252/EK/20121 Tsuraiyya
63 14/363577/EK/19882 Yuliana Margareta
Program Studi Manajemen
64 14/375439/EK/20155    
65 14/361136/EK/19680 Adif Muhammad Iqbal
66 10/296508/EK/17792 Ahmad Fariz Hibatullah
67 14/365444/EK/19951 Albert Jeffersson Christanto
68 10/297016/EK/17874 Aldian Alif Andrianto
69 14/365435/EK/19942 Alexsander Jimmy Gidion
70 14/361169/EK/19697 Alya Namira
71 14/366391/EK/20013 Alyani Anadya Sabrina
72 14/362794/EK/19791 Ami Luki Andrian
73 14/362661/EK/19755 Anak Agung Ayu Intan Saraswati
74 14/362701/EK/19772 Anastasia Regina Naomi Kanath
75 14/362672/EK/19760 Anis Gustianda Soh
76 14/366448/EK/20024 Annisa Pratita Maharani
77 14/362680/EK/19762 Annisa Ria Gitanjali
78 11/315688/EK/18489 Ardhana Chaya Hermarwan
79 14/366411/EK/20018 Bagus Dwi Ariyono
80 13/346393/EK/19281 Bima Sena Suarga Eka Putra
81 14/362662/EK/19756 Bisama Widistuti
82 10/297306/EK/17933 Chubna Nurul Fuadiyah
83 14/366426/EK/20021 Deasy Amanda
84 14/359256/EK/19655 Diona Jeica Don Nugroho
85 14/365421/EK/19928 Doni Dewantoro
86 11/315769/EK/18555 Dwi Yoga Prasetyo
87 14/366404/EK/20016 Elsas Olyvia Lumbantobing
88 14/366459/EK/20028 Erina Sofia Gudono
89 14/366485/EK/20033 Faishal Sandy Wicaksono
90 14/362725/EK/19781 Fatimah Hasna Devinta
91 14/362700/EK/19771 Febtiana Rahmawati
92 15/382068/EK/20649 Feisal Ghassan Tsany
93 14/381799/EK/20492 Garnier, Charlotte    
94 14/362635/EK/19746 Hilmie Naufal Adi
95 16/396758/EK/20933 Hugo Canis    
96 13/350081/EK/19563 Ilham Akbar Sinantara
97 14/362727/EK/19782 Jessica Kristina Kuron
98 14/375438/EK/20154 Kalmbach, Tim Robin    
99 13/348402/EK/19464 Kartika Nugrahening Jati
100 14/362651/EK/19751 Kristina Bintang Putri Mula
101 12/330883/EK/18986 Luluk Kurniawati
102 14/362664/EK/19758 Maulidya Putri Indah Sari
103 14/359243/EK/19648 Mitsalina Iyandani Nadhira
104 14/366360/EK/20008 Monika Sekar Melati Istanto
105 14/362712/EK/19775 Muhammad Arie Setiawan
106 13/349383/EK/19519 Muhammad Fauqi Nugroho
107 11/315812/EK/18580 Muhammad Ivan Raharjo
108 14/361171/EK/19699 Muhammad Rifqi Maulana
109 13/352934/EK/19621 Muhammad Rizal Pabuarany
110 14/369222/EK/20116 Nabila Shahnaz Hafat
111 14/362687/EK/19766 Nadia Latifah
112 14/362447/EK/19741 Nadya Permatasari
113 14/366412/EK/20019 Nafil Syahda Munawan
114 10/304904/EK/18132 Paskalis Devian Kristi
115 14/362685/EK/19764 Pika Ceria Dewi
116 14/362691/EK/19769 Rikko Sajjad Nuir
117 14/366552/EK/20044 Rizkia Dianisha Putri
118 14/362719/EK/19779 Rizqy Husna Ramadaniyati
119 14/366449/EK/20025 Roy Vincent Jethro Halim
120 13/346442/EK/19301 Rusmawati Harya Megasari
121 16/396762/EK/20937 Sebastien Duquenoy    
122 14/366554/EK/20045 Shafira Rahma Zahidah
123 14/362797/EK/19794 Shara Emmanuela Issubagyo
124 13/348405/EK/19467 Sulaiman Gumilang
125 14/369244/EK/20119 Suryawisnu Magandha
126 14/359252/EK/19654 Windy Dhaliana