Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana dan Diploma Periode I TA 2018/2019

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Akuntansi
1 14/361160/EK/19691 Achmad Faizal Azmi    
2 14/367160/EK/20062 Angel Marcella    
3 14/363195/EK/19825 Anisa Fida Raihanah    
4 13/349655/EK/19543 Annisa Dyara Dectarani    
5 14/367675/EK/20090 Anugerah Dewi Nurhayati    
6 14/363245/EK/19836 Arin Satriani    
7 14/363179/EK/19816 Avesena Bintang Satria    
8 14/363279/EK/19849 Cahyani Anisa Dewi    
9 14/367249/EK/20082 Chandra Gunarto Putro    
10 14/361225/EK/19733 Claudia Alexandra Kuswanto    
11 14/361197/EK/19718 Cynthia Nuringtyas Adianti    
12 14/367147/EK/20060 Devi Citra Pratiwi    
13 14/363276/EK/19846 Dwi Apriliani    
14 12/335933/EK/19115 Dyah Ayu Prawitowati    
15 14/363297/EK/19857 Febian Bramantyo    
16 14/367737/EK/20099 Febrina Maryouland Sinaga    
17 14/367164/EK/20064 Firdaus Kurniawan    
18 14/363171/EK/19809 Frenggo Adityama    
19 14/363284/EK/19851 Gadis Wulan Novembrily    
20 14/367182/EK/20068 Gede Ardi Siddhayanatra    
21 14/367092/EK/20048 Hanifah Ainaini    
22 14/367799/EK/20104 Hapsara Adiwena    
23 14/367135/EK/20055 Imanuel Antopri Romanto Gintings    
24 14/363169/EK/19807 Inayatul Azisah    
25 14/367163/EK/20063 Ira Siti Radiyah    
26 14/367115/EK/20052 Izella Fairuz Zebina    
27 14/363277/EK/19847 Khoirunnisa Vaurin Nabella    
28 14/363192/EK/19822 Maria Carissa Putri Setianingtyas    
29 14/363309/EK/19861 Muhammad Bisyri Lathif    
30 14/361208/EK/19725 Muhammad Risang Bagus Wicaksono    
31 14/363226/EK/19833 Muthia Ulfa M    
32 14/359284/EK/19671 Mutiara Hanifah    
33 14/363196/EK/19826 Nurul An Nisa Silmi    
34 14/367134/EK/20054 Rahadian Irfan Istiarto    
35 14/367149/EK/20061 Rheinanda Intan Fadhilla    
36 14/363170/EK/19808 Riris Indah Dwi Lestari    
37 14/361182/EK/19708 Rizky Adinda Fitriana    
38 14/363240/EK/19834 Rizky Anugerah Putra    
39 14/363347/EK/19868 Stefani Denis Kurniasari    
40 14/363203/EK/19830 Sugeng Riyadi    
41 14/361200/EK/19720 Timothy Jevon Lieander    
42 14/363251/EK/19839 Ulayya Gempur Tirani    
43 14/363185/EK/19817 Vania Ayu Cahyani    
Program Studi Ilmu Ekonomi
44 14/365897/EK/19995 Alifiani Nabilah Putranti    
45 14/363653/EK/19885 Anawinta Gazali    
46 14/365843/EK/19988 Andra Hafizha Putro    
47 14/363758/EK/19907 Anindya Rachma Puspitasari    
48 14/363727/EK/19896 Aprillia Dwi Harjanti    
49 14/369343/EK/20131 Evan Anas Amaanullah    
50 10/299478/EK/18027 Firdaus Rakhmatullah Rizkiansyah Putra    
51 14/363476/EK/19876 Intan Salsabila Firman    
52 11/315758/EK/18548 Julius Patrick Sanders Manullang    
53 14/363793/EK/19912 Muhammad Fawdy Renardi Wahyu    
54 14/363746/EK/19905 Ndaru Sindi Rinukti    
55 14/365434/EK/19941 Rifdah Aulia Fauziyyah    
56 14/363685/EK/19890 Tri Wulandari Suwandi    
57 14/363896/EK/19920 Yudhistira Sony Pramono    
58 14/363759/EK/19908 Zefania Yolanda    
Program Studi Manajemen
59 12/330686/EK/18870 Afina Nurul Fachriyati    
60 14/369303/EK/20126 Agung Putu Ngurah Gede Rama Putera    
61 11/315700/EK/18498 Billy Haryanto    
62 14/369463/EK/20145 Dwi Wisnu Pradana    
63 14/362713/EK/19776 Florentina Bella Respati Prameswari    
64 14/381799/EK/20492 Garnier, Charlotte    
65 16/396758/EK/20933 Hugo Canis    
66 14/369349/EK/20135 Jeremy Paidogogo    
67 14/375438/EK/20154 Kalmbach, Tim Robin    
68 14/361237/EK/19736 Kania Putri Puspaningrum    
69 14/362729/EK/19783 Kinanti Sonya Nastity    
70 13/344125/EK/19237 Kristian Nugroho Wicaksono    
71 10/296772/EK/17838 Lalu Akbar    
72 14/366363/EK/20009 Made Ayu Putri Arini    
73 14/359285/EK/19672 Marie Noor Utomo    
74 14/359277/EK/19666 Nadya Chatinsmara Goenash    
75 12/336034/EK/19165 Putri Lydia Utami    
76 14/366380/EK/20011 Raymon Nazar    
77 14/359244/EK/19649 Reyvazzahra Azaria Harris    
78 16/396762/EK/20937 Sebastien Duquenoy    
79 14/362637/EK/19748 Soni Kuncoro Jati    
80 14/359268/EK/19659 Sonny Achmad Pratama    
81 11/315855/EK/18608 Tri Suyatno    
82 14/362688/EK/19767 Yanuar Kurniawan