Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana/Diploma Periode IV TA 2016/2017

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Akuntansi
1 13/347706/EK/19446 Adella Metha Risyanti    
2 10/297090/EK/17887 Adi Prasetya    
3 13/344191/EK/19272 Anis Fadlilah Itsnaini    
4 13/347578/EK/19397 Anna Wening Rahajeng    
5 06/193330/EK/16187 Annisa Melissa Manurung    
6 12/339197/EK/19196 Asty Latifatul F    
7 12/335976/EK/19152 Bagus Amal Riyadi    
8 08/264910/EK/16941 Bramandika Adi Utama    
9 09/280518/EK/17336 Chandika Mahendra Widaryo    
10 13/347643/EK/19417 Cornelia Endra Kristianti    
11 11/311361/EK/18183 Daniel Vincent Maramis S    
12 12/330751/EK/18933 Dewi Amborowati    
13 12/336145/EK/19183 Dhanez Wastu Dharmesta    
14 11/319905/EK/18654 Dhokhiy Mustofa Akbar    
15 13/347649/EK/19420 Dian Amalia Kahfi    
16 11/314217/EK/18414 Endah Utami Setianingsih    
17 11/311688/EK/18264 Erik Satria Prabowo    
18 12/335752/EK/19033 Estrella Muhasabah    
19 13/346955/EK/19381 Gisella Noviasari Putri    
20 13/347013/EK/19382 Hanifatul Husna    
21 10/304858/EK/18125 Henry Ogi Hardiyatno    
22 13/352579/EK/19613 Ibnu Syahid Sira Haq    
23 13/347687/EK/19437 Karunia Damayanti    
24 10/297291/EK/17929 Khoirul Mubin    
25 13/347537/EK/19395 Laura Neviyanti Kusuma Putri    
26 13/347692/EK/19439 Lutfi Faridah    
27 08/268600/EK/17205 Meita Lintang Cahyani Rahardjo Rochman    
28 09/289623/EK/17744 Moch. Ro'iz Naufal Muhtadi    
29 12/336132/EK/19182 Mochammad Marsha Dhia    
30 13/350244/EK/19577 Muhammad Bima Samudera Pratama    
31 12/336218/EK/19186 Muhammad Erwien Wijanoko    
32 13/349606/EK/19534 Muhammad Nabil Ar Ridho    
33 13/351192/EK/19599 Nabilla Rizka Amalia    
34 12/335693/EK/19028 Nadia Arini    
35 12/340707/EK/19202 Nimas Arif Yustiana    
36 10/304931/EK/18133 Noorca Syah Rizal    
37 13/352590/EK/19617 Nurizky Laras Satiti    
38 13/347625/EK/19409 Pramudita Perwitasari    
39 10/296996/EK/17870 Pramudya Bian Pratama    
40 13/347629/EK/19410 Prita Andrea Fatmasari    
41 13/347615/EK/19406 Rayi Agasti    
42 11/312199/EK/18343 Rifqi Nur Pratama    
43 13/349544/EK/19524 Risma Nur Amalia    
44 12/336047/EK/19176 Rizaldy Zulfiqar Rachmad    
45 13/347684/EK/19435 Rizki Anggraeni    
46 13/347051/EK/19386 Selma Elvita Rani    
47 13/347713/EK/19447 Shafira Imani    
48 10/299625/EK/18039 Sita Uswatun Kasanah    
49 13/347050/EK/19385 Siti Fauziah    
50 12/330667/EK/18851 Stefani Ria Juliana    
51 10/296368/EK/17769 Tari Puji Utami    
52 13/347583/EK/19398 Tiara Addiennia Wirawan    
53 06/196933/EK/16360 Utari Dwi Astuti    
54 11/319898/EK/18653 Widiana Samudra    
55 13/349081/EK/19515 Wikan Karis Basutama    
Program Studi Ilmu Ekonomi
56 08/264970/EK/16959 Danny Febriansyah Narman    
57 13/344137/EK/19242 Galih Mekar Arumsari    
58 13/348624/EK/19501 Haydar Hanif Fatahillah    
59 12/330695/EK/18879 Herdiana Prabaningtyas    
60 12/330694/EK/18878 I Wayan Arya Swarnata    
61 13/348605/EK/19497 Monica    
62 12/330593/EK/18783 Naila Safyra    
63 12/335859/EK/19061 Novi Mubasyirotun Ni'mah    
64 13/348686/EK/19511 Rahmawan Hadiyanto    
65 09/282242/EK/17542 Restra Pindyawara    
66 13/348533/EK/19485 Revonanda Avry Laksono    
67 08/272910/EK/17250 Rinja Aditya    
68 13/348578/EK/19493 Ruth Aprilia Kusumawati    
Program Studi Manajemen
69 13/346387/EK/19280 Ahmad Alvin Muttaqin    
70 12/335808/EK/19043 Airlangga Surya Kusuma    
71 09/280466/EK/17329 Akbar Muhammad Suteja    
72 12/332989/EK/19009 Andri Pamungkas    
73 12/330649/EK/18834 Anindya Marthasari    
74 05/184915/EK/15881 Aris Sofiyan    
75 13/346410/EK/19285 Audita Rizqina Amalia    
76 14/365438/EK/19945 Beaufort, Charles    
77 13/346513/EK/19324 Bella Anamika Anjani    
78 07/251849/EK/16619 Bernadeta Martina Nilamsari    
79 13/346428/EK/19295 Dhevi Anindya Windayanti    
80 12/330753/EK/18935 Didik Darmadi    
81 07/250542/EK/16572 Dini Arum Kusuma    
82 07/250658/EK/16595 Eka Pratiwi Novitasari    
83 12/327031/EK/18743 Frederik Ivan Pramana Boediman    
84 13/342862/EK/19225 Gita Intan Carissa    
85 11/311391/EK/18211 Hafidz Akbar Antonius    
86 13/348468/EK/19476 Haikal Ahmadi    
87 13/346424/EK/19292 Hikmayah Nur'aisyah    
88 10/296534/EK/17803 Hilmawan Kusumajaya    
89 08/264857/EK/16928 Ishandi Putra Gultom    
90 13/342842/EK/19222 Jegeg Putu Githa Cahyadwisara    
91 14/365485/EK/19975 Lucas, Wolgust    
92 13/346470/EK/19313 Milka Viona Riestaputri    
93 13/346528/EK/19329 Muhamad Iqbal Nuriyana    
94 09/281961/EK/17513 Muhammad Rizqi Fadil    
95 13/350353/EK/19596 Nabila Sheba    
96 13/346529/EK/19330 Ni Nyoman Rida Bimastini    
97 13/346425/EK/19293 Nurida Sandy Karisa    
98 14/365484/EK/19974 Pierre, Magerand    
99 14/365483/EK/19973 Quentin-david, Nicot    
100 08/264927/EK/16946 R. Indra P. Anom    
101 13/346537/EK/19335 Radikal Yuda Utama    
102 13/346440/EK/19300 Rakhmawati    
103 13/359123/EK/19638 Resar, Sarah    
104 13/344184/EK/19269 Retyan Bening    
105 13/346417/EK/19286 Rina Silaningtyas    
106 13/346515/EK/19326 Riris Meitawati    
107 12/330630/EK/18816 Rivan Hamdani    
108 12/330713/EK/18897 Rizky Cynthia Putri    
109 14/365487/EK/19977 Romain, Cournol    
110 13/348395/EK/19457 Sabrina Aisyah    
111 13/350291/EK/19594 Sara Ayuka    
112 13/342806/EK/19216 Silvio Adriano Shiddiq Suparyaman    
113 13/346531/EK/19332 Sita Pradnyasuari Utami    
114 09/288630/EK/17675 Siti Khadaria Gozali    
115 14/365486/EK/19976 Steven, Collard    
116 13/346445/EK/19304 Wahyu Rizki Setyawan    
117 12/330654/EK/18838 Wendly Christantyo    
118 10/299508/EK/18030 Yudha Kartika    
119 13/346466/EK/19309 Zayana Grisadenti Isnasari